EÚ Podpora

Naša spoločnosť realizuje projekt Prístavba autoservisu (kód projektu: IROP-CLLD-P782-511-003-002) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Hlavným cieľom projektu je prístavba autoservisu za účelom skvalitnenia a rozšírenia portfólia služieb podnikateľského subjektu Peter Koníček – PEKO servis. Projekt je svojim charakterom inovatívny, pôjde o rozšírenie ponuky služieb v rámci územia MAS Vršatec – nové služby pre trh aj pre firmu. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania žiadateľa. Špecifickým cieľom projektu je uspokojenie zvyšujúceho sa dopytu zákazníkov po oprave a servise automobilov. Výška podpory:  85 634,42 €